Undersökningar och forskning

Här finns information om undersökningar och forskning som pågår om medier i allmänhet och dagspress i synnerhet. Se också under Länkar >>

SOM-Institutet

Den årliga SOM-undersökningen är en viktig källa till kunskap om svenska attityder, politiska opinioner och medievanor. Undersökningen har gjorts sedan 1986. Förutom denna undersökning publiceras ett antal andra rapporter kring svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier.

www.som.gu.se

Nordicom

Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Man samlar in och förmedlar forskning och fakta som rör mediestruktur, ägande av medierna, mediernas ekonomi och människors användning av medier och kommunikation. Syftet är att utveckla den vetenskapsbaserade kunskapen om mediernas roll i samhället.  Nordicom är finansierat av Nordiska Ministerrådet, svenska Kulturdepartementet samt Göteborgs universitet, och har funnits sedan 1970-talet.

www.nordicom.gu.se

Kantar Sifo

Sifo genomför varje år ett antal undersökningar avseende svenskens mediekonsumtion. Den största och mest spridda heter Orvesto och genomförs tre gånger årligen. Den mäter räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc. och undersöker samtidigt mediekonsumtionen utifrån huvudmediekanal.

www.kantarsifo.se

Rapporter o undersökningar >>

JMG

JMG – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, håller i en av journalistutbildningarna men studerar även trenderna och förändringarna för journalistyrket.

www.jmg.gu.se

Den svenska mediepubliken (fd Dagspresskollegiet)

Den svenska mediepubliken är ett forskningsprogram som sedan 1979 bedriver forskning om medieanvändning med fokus på dagstidningar och dess publik.

Den svenska mediepubliken >>

Internetstiftelsen i Sverige, IIS

IIS hanterar domännamnen i Sverige och publicerar bland annat rapporten ”Svenskarna och internet” en gång om året. Rapporten kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska befolkningen.

www.internetstatistik.se

Statens Medieråd

Statens Medieråd är en statlig myndighet som har i uppdrag att hjälpa barn att bli medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. De tar bland annat fram information kring ungas mediesituation.

Rapporter och analyser från Statens medieråd >>

Myndigheten för press, radio och tv

Arbetar för yttrandefrihet och mångfald på mediemarknaden och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområde. Arbetar med frågor som rör radio, tv och tidningar. Kärnverksamheten består av fyra delar:

  • Tillståndsgivning och registrering av sändningar i radio och tv
  • Granskning av medier att de följer lagar och regler
  • Fördelning av ekonomiskt stöd till nyhetsmedier
  • Bevakning och analys av medieutvecklingen

Om medieutveckling från Mprt >>

SCB

Statistiska centralbyråns förser i huvudsak regeringen och olika myndigheter med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Men även för kunder inom det privata näringslivet och bland forskare. En hel del av statistiken rör medier i olika form.

 www.scb.se